fbpx

Polocko g. 17-201, 01205 Vilnius

+370 6844 0839  +370 601 22 649

+370 6844 0839  +370 601 22 649

Vidaus Taisyklės

Mūsų etikos kodeksas:

  • su esamais ir potencialiais pacientais, darbuotojais ir kolegomis elgtis sąžiningai, teisingai ir etiškai;
  • esamų ir potencialių pacientų interesus laikyti svarbesniais už asmeninius ar klinikos interesus;
  • priimti profesionalius sprendimus ir nedalyvauti sprendžiant klausimus, kuriems neturima reikiamos kompetencijos;
  • laikytis visų galiojančių įstatymų, taisyklių, nuostatų ir profesinio elgesio standartų;
  • užtikrinti ir skatinti sąžiningumą profesinėje veikloje;
  • siekti ugdyti kompetenciją ir skatinti tai daryti kitus.

Tavo klinika vidaus taisyklės:

 1. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į KLINIKĄ TVARKA:

1.1.  KLINIKOS DARBO LAIKAS:
1.1.1.       Darbo dienomis (nuo pirmadienio iki penktadienio) nuo 9.00 val. iki 19.00 val.;
1.1.2.       Savaitgaliais (šeštadienį ir sekmadienį) ir švenčių dienomis nuo 10.00 val. iki 15.00 val.

1.2.    PACIENTŲ KLINIKOJE REGISTRAVIMAS IR PRIĖMIMAS:
1.2.1.       Pacientai, norintys apsilankyti Klinikoje planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, iš anksto registruojami Klinikos darbo valandomis Klinikos telefonų numeriais +370 684 40839 ir +370 601 22649, elektroninio pašto adresu info@tavoklinika.lt arba apsilankius Klinikos registratūroje:
1.2.1.1.   šeimos gydytojo konsultacijai,
1.2.1.2.   gydytojo – specialisto konsultacijai,
1.2.1.3.   procedūrai (tik esant šeimos gydytojo ar gydytojo – specialisto paskyrimui),
1.2.1.4.   medicininiams tyrimams.
1.2.2.       Pacientai, norintys apsilankyti Klinikoje planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti (Taisyklių 1.2.1.1. – 1.2.1.4. punktai), taip pat gali savarankiškai užsiregistruoti per internetinį tinklalapį www.manodaktaras.lt;
1.2.3.       Pacientai, atvykę į Kliniką registracijos metu nurodytu laiku planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, arba pacientai, atvykę į Kliniką be išankstinės registracijos šių Taisyklių 1.2.7. nurodytais atvejais, pateikia Klinikos administratorei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o administratorė nurodo pacientui gydytojo kabinetą. Ir pateikia gydytojui Paciento kortelę. Paciento kortelė pačiam pacientui apsilankymo Klinikoje metu nėra teikiama;
1.2.4.       Pacientui, pirmą kartą atvykus į Kliniką registracijos metu nurodytu laiku planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, arba pacientui, pirmą kartą atvykus į Kliniką be išankstinės registracijos šių Taisyklių 1.2.7. punkte nurodytais atvejais:
1.2.4.1.   pacientas Klinikos registratūroje administratorei pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
1.2.4.2.   pacientas užpildo ir pasirašo: (1) Paslaugų teikimo sutartį, (2) Paciento anketą, (3) Asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo lapą,
1.2.4.3.   tuo atveju, kai Pacientą atstovauja įstatyminis atstovas, atstovas pagal pavedimą arba globėjas (toliau – Paciento atstovas), dokumentus, nurodytus Taisyklių 1.2.4.2. punkte, pasirašo Paciento atstovas. Paciento atstovas, veikdamas paciento vardu, privalo pateikti savo asmens tapatybę ir atstovavimo pagrindą patvirtinančius dokumentus;
1.2.4.4.   pacientui ar Paciento atstovui atsisakius užpildyti ir/ar pasirašyti Taisyklių 1.2.4.2. punkte nurodytus dokumentus arba pateikti Klinikai asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, sveikatos priežiūros paslaugos Pacientui Klinikoje neteikiamos;
1.2.4.5.   Klinikos administratorė užveda Paciento kortelę, kuri saugoma Klinikos elektroninėje duomenų bazėje (elektroninė versija) ir Klinikos kartotekoje (popierinė versija).
1.2.5.       Jeigu pacientas mato, kad vėluos atvykti į Kliniką iš anksto užsiregistruotu laiku daugiau  nei 10 min., privalo apie tai informuoti Klinikos administraciją šių Taisyklių 1.2.1. punkte nurodytais telefonų numeriais ar elektroninio pašto adresu;
1.2.6.       Pacientas, atvykęs į Kliniką iš anksto užsiregistravęs, tačiau pavėlavęs 15 min. ir apie tai šiose Taisyklėse nustatyta tvarka neinformavęs, nėra priimamas, siekiant nepažeisti kitų Klinikos pacientų teisių ir teisėtų lūkesčių (paslaugas gauti laiku) bei nesutrikdyti Klinikos darbo, išskyrus atvejus, kai tai:
1.2.6.1.   grėstų pavojus paciento gyvybei,
1.2.6.2.   šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas sutinka pacientui suteikti sveikatos priežiūros paslaugą.
1.2.7.       Pacientas, atvykęs į Kliniką be išankstinės registracijos, nėra priimamas, išskyrus atvejus, kai:
1.2.7.1.   grėstų pavojus paciento gyvybei;
1.2.7.2.   šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas sutinka pacientui suteikti sveikatos priežiūros paslaugą ir toks paciento priėmimas (be išankstinės registracijos) nepažeis Klinikos kitų pacientų teisių ir teisėtų lūkesčių (paslaugas gauti laiku) bei nesutrikdys Klinikos darbo.
1.2.8.       Taisyklių 1.2. punkte nustatyta pacientų registravimo ir priėmimo tvarka gali būti keičiama, šalyje paskelbus ekstremalią situaciją, karantiną ir kitais atvejais, kai būtina užtikrinti Klinikos pacientų bei Klinikos darbuotojų saugumą ir pan.  


1.3.    KLINIKOS TEIKIAMOS PASLAUGOS:
1.3.1.       Būtinoji medicininė pagalba, kurią sudaro du etapai:
1.3.1.1.   Pirmoji medicinos pagalba – teikiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2003 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojų bei transporto priemonių vairuotojų, buvusių kartu su nukentėjusiaisiais ar ligoniais nelaimingų  atsitikimų ar ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose ir privalančių suteikti jiems pirmąją pagalbą, sąrašo patvirtinimo, taip pat įstatymų nustatytų kitų asmenų kompetencijos šiais klausimais nustatymo“, Lietuvos Respublikos sveikatos  apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu   Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją  medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d.  įsakymu Nr. V-822 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“,
1.3.1.2.   Skubioji medicinos pagalba – teikiama nedelsiant arba neatidėliotinai, kai dėl ūmių klinikinių būklių gresia pavojus paciento ir (ar) aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams. Skubi medicinos pagalba teikiama žemiau nurodytais būdais:
šeimos gydytojo, gydytojo specialisto, slaugytojos ar kito medicinos personalo, galinčio suteikti pacientui pirmąją pagalba, apžiūra,
gaivinimo procedūros,
paciento sveikatos būklės įvertinimas ir šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto diagnozės nustatymas,
medikamentų taikymas.
1.3.1.3.   Pacientui būtinoji medicininė pagalba teikiama nemokamai.
1.3.2.       Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos:
1.3.2.1.   Šeimos medicinos paslaugos.
1.3.3.       Antrinės (specializuotos) ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos:
1.3.3.1.   Vidaus ligų gydytojo paslaugos;
1.3.3.2.   Neurologinės paslaugos;
1.3.3.3.   Kardiologinės paslaugos;
1.3.3.4.   Dermatologinės paslaugos;
1.3.3.5.   Urologinės paslaugos;
1.3.3.6.   Akušerinės – ginekologinės paslaugos;
1.3.3.7.   Echoskopijos tyrimai;
1.3.3.8.   Ozono terapija;
1.3.3.9.   Vitaminų lašinės;
1.3.3.10. Kraujo ir kiti tyrimai;
1.3.3.11. Kineziterapijos paslaugos.
1.3.4.       Klinikoje Taisyklių 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas, tvirtinamas ir keičiamas Klinikos direktorės įsakymu, yra Taisyklių Priede Nr. 1;
1.3.5.       Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos ir antrinės (specializuotos) ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos mokamai pagal Taisyklių Priede Nr. 1 patvirtintą kainyną;
1.3.6.       Klinikoje būtinoji medicininė pagalba, pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos ir antrinės (specializuotos) ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos pacientams nėra teikiamos nuotoliniu būdu (telefoninio ryšio, internetinio ryšio, elektroniniais laiškais ir pan.), išskyrus kineziterapijos paslaugas;
1.3.7.       Klinikos administracija medicininiais klausimais, įskaitant tyrimų rezultatus, pacientams informacijos neteikia ir jų nekonsultuoja;
1.3.8.       Klinikos administracija ir medicinos personalas asmenims ir/ar Klinikos pacientams neteikia informacijos, kokios sveikatos priežiūros ar gydymo įstaigos gali suteikti pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas ir antrinės (specializuotos) ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas, kurių neteikia Klinika.

1.4.    APMOKĖJIMO UŽ KLINIKOS PASLAUGAS TVARKA:
1.4.1.       Pacientas už suteiktas paslaugas pagal patvirtintą Klinikos kainyną atsiskaito tik Klinikos registratūroje iš karto po suteiktos paslaugos (šeimos gydytojo konsultacijos, gydytojo – specialisto konsultacijos, atliktų medicininių tyrimų (nepriklausomai yra tyrimų rezultatai ar ne), procedūros, išduoto medicininio dokumento ir pan.);
1.4.2.       Pacientų atsiskaitymas už Klinikos teikiamas paslaugas galimas tik grynaisiais pinigais arba banko kortele, išskyrus šių Taisyklių 1.4.3. punkte numatytas išimtis;
1.4.3.       Atsiskaitymas už pacientui suteiktas Klinikos paslaugas pavedimu į Klinikos sąskaitą, esančią banke, galimas tik tais atvejais:
1.4.3.1.   jeigu pacientas turi sveikatos draudimo sutartį ir už jį atsiskaito draudimo bendrovė,
1.4.3.2.   jeigu pacientas iš anksto suderino pavedimu atsiskaitymo būdą su Klinika (Klinikos direktore medicinai) ir gavo sutikimą (žodžiu arba raštu). Apie paciento atsiskaitymą pavedimu yra informuojama Klinikos administratorė ir Klinikos finansų direktorius. Paciento atsiskaitymas pavedimu turi būti įvykdytas ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas. Pacientui neatlikus mokėjimo per šiame punkte nustatytą terminą, Klinikos finansų direktorius apie tai informuoja Klinikos direktorę, kuri turi teisę inicijuoti skolos priteisimo/išieškojimo procedūrą įstatymų nustatyta tvarka,
1.4.3.3.   Pacientui pageidaujant, dėl mokėtinos sumos už jam suteiktas paslaugas gali būti išduodama sąskaita – faktūra.

 2. PACIENTO TEISĖS IR PAREIGOS:

2.1.    PACIENTO TEISĖS:
2.1.1.       Gauti kokybiškas būtinosios medicininės pagalbos paslaugas;
2.1.2.       Gauti kokybiškas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas ir antrinės (specializuotos) sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus atvejus, kai:
2.1.2.1.   Pacientas ar Paciento atstovas atsisako pasirašyti Pacientui paslaugų teikimo sutartį, Paciento anketą ir Asmens duomenų saugojimo lapą,
2.1.2.2.   Pacientas ar Paciento atstovas nėra šių Taisyklių nustatyta tvarka atsiskaitęs (ar pilnai atsiskaitęs) su Klinika už pacientui suteiktas mokamas sveikatos priežiūros paslaugas (nepriklausomai nuo nesumokėtos sumos),
2.1.2.3.   Pacientui paslaugų teikimo sutartis buvo nutraukta dėl Paciento kaltės.
2.1.3.       Pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą – šeimos gydytoją ir, pagal galimybes, gydytoją specialistą;
2.1.4.       Gauti informaciją žodžiu ir raštu apie paciento sveikatos būklę šių Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka;
2.1.5.       Gauti medicininių dokumentų išrašus ir kopijas/nuorašus. Medicininių dokumentų išrašus ir kopijas/nuorašus pacientui ar Paciento atstovui išduoda Klinikos administracija šių Taisyklių 3 punkte nustatyta tvarka;
2.1.6.       Nežinoti su sveikata ar gydymu susijusios informacijos;
2.1.7.       Atsisakyti gydymo;
2.1.8.       Į privataus gyvenimo neliečiamumą;
2.1.9.       Į pagarbų sveikatos priežiūros specialistų, Klinikos administracijos ir kitų Klinikos darbuotojų elgesį.

2.2.    PACIENTO PAREIGOS:
2.2.1.       Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis Klinikos Taisyklėmis, kitais Klinikos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;
2.2.2.       Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, o taip pat bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais, administracija ir kitais darbuotojais;
2.2.3.       Pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti Kliniką ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios;
2.2.4.       Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus būtinosios medicininės pagalbos atvejus;
2.2.5.       Pacientas turi suteikti Klinikos sveikatos priežiūros specialistams informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas;
2.2.6.       Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu;
2.2.7.       Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;
2.2.8.       Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo sveikatai ir gyvybei, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, kai tai grėstų pavojus paciento gyvybei;
2.2.9.       Pacientas privalo laikytis Klinikoje viešosios tvarkos: netriukšmauti, nerūkyti, nevartoti alkoholinių, narkotinių ar kitų psichiką veikiančių draudžiamų medžiagų. Klinikos personalas gali atsisakyti teikti paslaugas, jeigu pacientas į Kliniką atvyko neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų, grubiai, įžūliai ir/ar agresyviai elgiasi su Klinikos administracija arba medicinos personalu, išskyrus tuos atvejus, kai tai grėstų pavojus paciento gyvybei;
2.2.10.    Pacientas privalo už jam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas sumokėti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Nesumokėjus Klinikai Taisyklėse nustatyta tvarka mokesčio už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, Klinika turi teisę atsisakyti teikti Pacientui paslaugas ir vienašališkai nutraukti Pacientui paslaugų teikimo sutartį, išskyrus atvejus, kai tai grėstų pavojus paciento gyvybei. Dėl paciento įsiskolinimo (nepriklausomai nuo įsiskolinimo sumos) Klinika turi teisę inicijuoti skolos išieškojimo procedūrą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3. PACIENTO MEDICININIŲ DOKUMENTŲ IŠRAŠŲ, KOPIJŲ/NUORAŠŲ DARYMO BEI JŲ IŠDAVIMO TVARKA

3.1.    Klinikoje saugomi Paciento medicininiai dokumentai yra Klinikos nuosavybė. Medicininiuose dokumentuose esantys duomenys apie paciento sveikatos būklę – konfidencialūs;
3.2.    Su Paciento medicininiais duomenimis Klinika gali supažindinti tik pacientą ar Paciento atstovą (Paciento atstovas pavedimu su paciento medicininiais duomenimis supažindinamas tik esant paciento rašytiniam sutikimui);
3.3.    Pacientas ar Paciento atstovas, pageidaujantys gauti paciento medicininių dokumentų išrašus ir jų kopijas, Klinikos administratorei turi pateikti rašytinį prašymą, parengtą valstybine kalba. Kartu su prašymu pacientas turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, o Paciento atstovas – asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus (paciento atstovas pavedimu – ir raštišką paciento sutikimą);
3.4.    Paciento medicininių dokumentų išrašai ir jų kopijos, gavus paciento ar Paciento atstovo rašytinį prašymą, yra išduodami prašančiojo lėšomis pagal Klinikoje nustatytus įkainius;
3.5.    Klinika privalo suteikti konfidencialią informaciją apie paciento sveikatos būklę be paciento sutikimo šių Taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms, kurioms teisę gauti tokio pobūdžio informaciją numato Lietuvos Respublikos įstatymuose esantis reguliavimas. Konfidenciali informacija valstybės institucijoms teikiama, gavus rašytinį prašymą, nurodant prašomos informacijos pagrindą, naudojimo tikslus ir apimtį;
3.6.    Medicininių dokumentų išrašai ir jų kopijos išduodamos valstybine kalba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo Klinikoje dienos, išskyrus atvejus, kai medicininių dokumentų išrašai ir jų kopijos dėl paciento sveikatos būklės turi būti išduoti nedelsiant, t.y. ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo raštiško prašymo gavimo dienos;
3.7.    Teikiamos informacijos apie pacientą tikrumą tvirtina Klinikos direktorė medicinai (ar jos įgaliotas šeimos gydytojas arba gydytojas specialistas), pasirašydama ant medicininių dokumentų išrašų, pažymų ir pan., o lydraštį, siunčiamą kartu su medicininiais dokumentais, pasirašo Klinikos direktorė arba jos įgaliotas asmuo.

 4. PACIENTO MEDICININIŲ DOKUMENTŲ IŠRAŠŲ, KOPIJŲ/NUORAŠŲ DARYMO BEI JŲ IŠDAVIMO TVARKA

4.1.    Pacientas, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją apie:
4.1.1.       savo sveikatos būklę ir ligos diagnozę,
4.1.2.       siūlomą gydymą,
4.1.3.       gydymo eigą ir gydymo prognozes.
4.2.    Paciento atstovas turi teisę gauti Taisyklių 4.1. punkte nurodytą informaciją, pateikęs savo asmens tapatybę ir atstovavimo pagrindą patvirtinančius dokumentus (paciento atstovas pavedimu – ir raštišką Paciento sutikimą);
4.3.    Taisyklių 4.1. punkte nurodytą informaciją pacientą gydantis gydytojas (šeimos gydytojas arba gydytojas specialistas) turi suteikti suprantamai, tame tarpe paaiškindamas specialią medicininę terminologiją. Informacija teikiama valstybine kalba, išskyrus atvejus, kai gydytojas sutinka ir gali tokią informaciją suteikti paciento ar Paciento atstovo pageidaujama kalba;
4.4.    Informacija apie paciento sveikatos būklę, jo ligos diagnozę, gydymo metodą, gydymo eigą, tyrimų rezultatus ir kt. telefonu ir elektroniniu paštu neteikiama.

 5. INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ VALSTYBINĖMS INSTITUCIJOMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS TEIKIMO TVARKA

5.1.    Informacija apie pacientą suteikiama be jo sutikimo šiais atvejais:
5.1.1.       sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra gydomas ar slaugomas pacientas arba atliekama ekspertizė, susijusi su jo sveikatos būkle,
5.1.2.       institucijoms, kontroliuojančioms Klinikos teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas,
5.1.3.       ikiteisminį tyrimą atliekančioms institucijoms, teismams bei kitoms institucijoms, kurioms teisę gauti informaciją suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.
5.2.    Informaciją institucijoms, nurodytoms Taisyklių 5.1. punkte, Klinika be paciento sutikimo privalo suteikti, kai yra Klinikoje gautas raštiškas prašymas, nurodant norimos gauti konfidencialios informacijos teisinį pagrindą, jos naudojimo tikslą ir informacijos apimtį. Informaciją apie pacientą pateikiama per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Klinikoje dienos;
5.3.    Informaciją institucijoms, nurodytoms Taisyklių 5.1. punkte, Klinika be paciento sutikimo privalo suteikti savo iniciatyva (negavus prašymo) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais, t. y. kai reikia pranešti apie galimai nusikalstamą veiką ir kt.;
5.4.    Teikiamos informacijos apie pacientą tikrumą tvirtina Klinikos direktorė medicinai ar kitas jos įgaliotas asmuo, o siunčiamų dokumentų lydraštį pasirašo Klinikos direktorė arba jos įgaliotas asmuo;
5.5.     Informacija apie pacientą (sveikatos būklę, jo ligos diagnozę, gydymo metodą, gydymo eigą, tyrimų rezultatus ir kt.) telefonu neteikiama.

 6. PACIENTŲ TURIMŲ PINIGŲ, DOKUMENTŲ BEI KITŲ DAIKTŲ SAUGOJIMO TVARKA

6.1.    Už Klinikoje paliktus be priežiūros pacientų ar juos lydinčių asmenų daiktus (pinigus, dokumentus, rankines ir kt.) Klinika, jos administracija, medicinos personalas ar kiti Klinikos darbuotojai neatsako;
6.2.    Pacientai ar juos lydintys asmenys privalo Klinikoje saugoti ir nepalikti be priežiūros jiems priklausančių daiktų (pinigų, dokumentų, rankinių ir kt.).

 7. TARP KLINIKOS IR PACIENTŲ KILUSIŲ GINČŲ IR KONFLIKTŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1.    Pacientas ar Paciento atstovas turi teisę kreiptis į Kliniką su skundu Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytu terminu tokiam dokumentui pateikti. Laisva forma parengtas skundas turi atitikti jam keliamus bendruosius reikalavimus:
7.1.1.       Skundas turi būti parengtas įskaitomai, valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą,
7.1.2.       Skundas turi būti pasirašytas jį padavusio asmens (pareiškėjo),
7.1.3.       Skunde turi būti nurodytas jį padavusio asmens (pareiškėjo) vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (jeigu nėra galimybės susirašinėjimą vykdyti elektroniniu būdu), elektroninio pašto adresas, telefono numeris,
7.1.4.       Skunde turi būti nurodytos aplinkybės ir argumentai, kuriais yra grindžiamas skundas, bei pateikti su tuo susiję įrodymai (jeigu tokius turi jį padavęs asmuo).
7.2.    Skundai, neatitinkantys šių Taisyklių 7.1. punkte nurodytų reikalavimų, Klinikoje nėra nagrinėjami;
7.3.    Klinikos direktorė gautą skundą privalo išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo šio dokumento gavimo dienos bei apie rezultatus informuoti  skundą padavusį asmenį (pareiškėją);
7.4.    Tuo atveju, jeigu skundui išnagrinėti būtina eksperto arba komisijos išvada, Klinikos direktorė gautą skundą privalo išnagrinėti per 30 darbo dienų nuo šio dokumento gavimo dienos;
7.5.    Pacientui padaryta žala kaltais Klinikos, Klinikos gydytojo arba Klinikos slaugytojo veiksmais atlyginama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 8. DARBŲ SAUGĄ REGULIUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAI

8.1.    Klinikos darbuotojai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitomis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiomis teisės aktų nuostatomis, privalo laikytis darbų, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, pareigybinių instrukcijų ir Klinikos direktorės įsakymų. Klinikos darbuotojai gali pradėti darbą tik esant saugos reikalavimus atitinkančiai darbo vietai, darbo priemonėms ir įrenginiams;
8.2.    Klinikos darbuotojai privalo dėvėti Klinikos direktorės įsakymu patvirtintą medicininę aprangą. Medicininė apranga turi būti švari ir tvarkinga;
8.3.    Klinikos darbuotojams darbo metu draudžiama būti neblaiviems, apsvaigusiems nuo alkoholio ar narkotinių ir toksinių medžiagų;
8.4.    Klinikos darbuotojams darbo metu draudžiama rūkyti Klinikos patalpose ir už jos ribų;
8.5.    Klinikos darbuotojai darbo metu privalo turėti galiojančius darbo pažymėjimus, išduotus Klinikos direktorės nustatyta tvarka;
8.6.    Klinikos darbuotojai atlieka savo funkcijas, vadovaudamiesi Klinikos direktorės įsakymu patvirtintomis pareiginėmis instrukcijomis;
8.7.    Klinikos darbuotojai, vadovaudamiesi teisės aktų nustatyta, privalo užtikrinti pacientų asmens duomenų saugumą.

Norite pasitikslinti?

Mielai atsakysime į visus iškilusius klausimus

Polocko g. 17-201, 01205 Vilnius

+370 6844 0839  +370 601 22 649